Dheka Herbal Products

Shringa Bhasma....

Rs 200

Shankha Bhasma....

Rs 120

Shilajit Capsule....

Rs 600

Shilajit Paste....

Rs 689

Ashwagandha Churna....

Rs 400

Amalkyadi Churna....

Rs 220